Opłaty i koszty komornicze

Opłaty komornicze obejmują:

 • 1) opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • 2) opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności. Komornik pobiera lub ściąga opłaty komornicze tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Opłaty komornicze są stosunkowe albo stałe.

Opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia. Ściągnięcie opłaty nie wymaga wydania postanowienia.

Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 150 złotych i wyższe niż 50 000 złotych.

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych

W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego nie mniej niż 150 złotych, w ten sposób świadczenia.

Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata minimalna wynosi 200 złotych.

Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło w inny sposób, niż powyżej wskazany, opłata minimalna wynosi 300 złotych.

Wydatki związane z prowadzeniem przez komornika postępowania.

Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.

Wydatkami są:

 • 1) należności biegłych i tłumaczy;
 • 2) koszty ogłoszeń;
 • 3) koszty transportu specjalistycznego;
 • 4) koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej;
 • 5) zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;
 • 6) należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;
 • 7) koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
 • 8) koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • 9) koszty działania komornika poza rewirem komorniczym;
 • 10) koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;
 • 11) koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Wyżej wymienione wydatki ostatecznie obciążają dłużnika, a przedłużające się postępowanie egzekucyjne powoduje wzrost zadłużenia z uwagi na np. kilkukrotnymi zapytaniami do ZUS.

Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Jeżeli komornik wybrany przez wierzyciela podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika. Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami.

Aktualne koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (przelewane przez komornika na rzecz podmiotu, który udziela odpowiedzi na zapytanie):

35,73 zł koszt uzyskania informacji w ZUS.

35,00 zł koszt uzyskania informacji w Urzędzie Skarbowym.

20,00 zł sprawdzenie czy dłużnik figuruje w centralnej informacji o zastawach rejestrowych. Zaliczka ta może zostać zwiększona o 15,00 zł od zastawu jeśli dłużnik figuruje w rejestrze.

Komornik prowadząc egzekucję o świadczenie przekraczające 20 000 zł zobowiązany jest uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem co wynika bezpośrednio z art. 805 §2 kpc.